III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından düzenlenen III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi açıklandı.


22-24 Ekim tarihleri arasında Dönem Başkanı Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyumda Enerji ve Doğal Kaynaklar, Sosyal Eğitim-Beşeri Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim, Kültür Sanat-Spor-Turizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma- Lojistik alanlarında 100’e yakın bildiri sunuldu. Sempozyumda 10 davetli konuşmacı da özellikle bölgesel kalkınma ekseninde yapılan ve yapılması gereken konular üzerinde sunum yaptı.III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

(22-24 Ekim 2015 – Aksaray Üniversitesi)

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak, ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren beş devlet ve iki vakıf üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 1 Ocak 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Kurulduğu günden itibaren bölge üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlenmesini sağlayan UNİKOP, 2013 yılı Kasım ayında ilkini düzenlemiş olduğu “KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun” ikincisini UNİKOP dönem başkanı olan Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Niğde’de düzenlemiştir.

“KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun” üçüncüsü UNİKOP dönem başkanı olan Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanının karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve özel sektör ile buluşabilmelerine imkân sağlanmıştır.

Sempozyum kapsamında 8 tematik alanda bildiri toplanmıştır. Enerji ve Doğal Kaynaklar, Sosyal Eğitim-Beşeri Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme-Bilişim, Kültür Sanat-Spor-Turizm, Sağlık ve Sanayi-Ulaştırma- Lojistik alanlarında gönderilen 100’ün üzerinde bildiri arasından 87’si sunulmaya değer görülmüştür. Davet edilen 10 konuşmacı ile özellikle bölgesel kalkınma ekseninde yapılan ve yapılması gereken konular hususunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Konular hem sektörel hem bölgesel hem de ulusal ve uluslararası açılarıyla çok yönlü değerlendirilmiştir.

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

Bölgesel kalkınmanın temel taşlarından olan girişimcilik konusu gündemde yer bulmuş, sosyal girişimcilik ve sosyal ekonominin yanında sosyal sermayenin önemi üzerinde durulurken, erken yaşta yapılan evlilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve din gibi sosyal konuların yanında sanatla ilgili konularda sempozyum kapsamında tartışılmıştır. Kuşaklar arası değişim gibi önemini kaybetmeyen başlıklar da sempozyumda yerini almıştır.

GIDA-TARIM-ORMAN VE KIRSAL KALKINMA

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında, bölgesel ve küresel bir çevre sorunu olan su kıtlığı ve Tuz Gölü özelinde değerlendirmeler gerçekleşmiş, yeşil markalar konusu yanında Aksaray ili özelinde hem atık değerlendirmenin ekonomik katkılarının önemi hem de su kaynakları ve tarıma etkisi ile birlikte Aksaray ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri tartışılmıştır. KOP bölgesi kapsamında çeşitli konular üzerinde etkinlik uygulamaları değerlendirilmiş olup; ürün, sulama, donanım ve yazılım örnekleri sempozyum konusu olmuştur.

Gıda temini ve güvenliği kapsamında süt sığırcılığının gelişimi yönünden yeni teknolojilerden faydalanma, hastalıkları önleme, bal arıcığının geliştirilmesi ve teşviki, ormancılık, bazı tarım ürünlerinin fiyatlandırılması, iklimin ürün üretimi üzerine etkisi ve gübreleme gibi teknik analizlerin olduğu bilgilendirmeler gerçekleşmiştir.

HABERLEŞME-BİLİŞİM

Günümüzde hem gelişmiş ülkelerin hem de az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına devlet eli ile yapılan bir plan ile yön verildiği görülmektedir. Kalkınma amaçlı eylemlerin planlanması ve izlenmesi hususunda bilişim teknolojilerinin kullanımı büyük rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınma planlarının hazırlanma, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevcut durum irdelemesi bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar sunulmuştur.

ENERJİ-DOĞAL KAYNAKLAR

Ülkemizde daha hızlı bir kalkınmanın sağlanabilmesi için teknolojik atılımların gerçekleştirilerek beşeri sermayenin artırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca enerji üretiminin mümkün olduğunca bireyselleştirilerek yenilenebilir enerjiye geçilmesi ile gerçekleşebileceğine değinilmiştir.

SANAYİ-ULAŞTIRMA-LOJİSTİK

Sanayi ve ticaret alanlarının mevcut durumu göz önüne alınarak gelecek 25 yıldaki ilerlemeyi sağlayacak gelişme politikaları önerilmiştir. Ayrıca sanayi devriminin ardından Osmanlı sanayileşme hamleleri perspektifinden sanayi politikalarının dinamikleri ve zafiyetleri konusu hakkında bilgi verilmiştir.

Şirketlerin tedarikçi seçiminden, aile şirketlerinin kurumsallaşmasına, yöneticilerin etkinliği gibi mikro konulardan sürdürebilir kalkınma için makro bağlamda yönetim, iktidar ve güç ilişkisine ve hatta dil bağlantısına kadar farklı düzlemlerdeki konulara değinilmiştir. Kalkınmanın sektörel bağlamında enerji, tarım, turizm ve finans bağlamında konular gündem bulmuştur.

KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM

Geleneksel el sanatları geçmişten günümüze aktarılan kültürel miraslarımızdan olup bireysel ve toplumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. Aksaray İli düz dokuma yaygılarında görülen motifler ve anlamaları konusunda yapılan araştırma ile yörede tespit edilen 64 düz dokuma yaygısı motif özellikleri açısından incelenerek değerlendirilmiştir.

SAĞLIK BİLİMLERİ

Artan nüfus ve bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak her gün daha çeşitli ve fazla miktarda gıda ürünü üretilmektedir. Burada karşılaşılan gereksiz maliyet zaman ve işgücü kaybının önlenmesi ayrıca gıda zinciri boyunca meydana gelebilecek olası tehlikeler incelenmiştir. Bununla beraber gıda ürünlerinde stok yönetim politikaları ile bu zincirin önemli halkalarından olan gıdaların depolanması ve bu süreçte kullanılan stok yönetimi politikaları incelenmiştir.

Yıllık yaklaşık 260 milyar dolarlık sağlık cihazı giderinin bulunduğu dünyada Türkiye’nin sektördeki pazar payı 1.9 milyar dolardır. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak için KOP Bölgesi’nde 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesi oluşturulmalıdır. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, üzerinde çalıştığı proje kapsamında 2. ve 3. sınıf tıbbi cihazların üretilebileceği bir sağlık kümesini Konya’da oluşturmayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Doç.Dr. Kahraman KALYONCU, sağlığın stratejik bir ürün olduğunu, hem sağlık turizmi hem de 300.000 farklı türe sahip medikal sektöründe yapılacak az sayıda ürün seçimleriyle oluşturulabilecek ölçek ekonomileri sayesinde bu  alanda dünyada görünen el olmaya aday olunabileceğini  ifade etti.

Bölgesel kalkınma sadece bir yere ve güncel gündeme bağlı bir konu olmadığından Türkiye özelinde Cumhuriyetimizin erken döneminde öne sürülen alternatif kalkınma modellerinden, küresel yönetim etkinliği çerçevesinde değerlendirmelerden dünyadaki yeni gelişmeler ışığında bireysel değişim ve dönüşümlere uzanan bir değerlendirme hem dinleyenlere hem de daha sonra bildiri kitapçığından faydalananların hizmetine sunulmuştur.

Bilindiği üzere sempozyum bir süreçtir ve hazırlık süreci uzun bir aşamadır. Sonuç değerlendirmesinin bu kısmında süreç açısından birkaç hususa değinmek gelecekteki faaliyetlerin etkinliği açısından önemli olacaktır çünkü dönüşümlü olarak her bir üye üniversite bu faaliyetin devamını getireceklerdir.

Hem sempozyum hem de dönem başkanlığı süreçleri dönem başkanlığının bir üniversiteden diğerine geçmek suretiyle başlamakta ve önceki üniversitenin elde ettiği deneyim ve kazanımlar aktarılamadığından yeni görevlendirilen üniversite benzer süreçleri yeni baştan yaşayarak öğrenecek, bu da zaman kaybına ve israfına neden olacaktır. şimdiye kadar ki geçtiğimiz üç dönem göz önünde bulundurulduğunda bu süreç bahsi geçen şekilde işlemiştir.

Genel olarak UNİKOP süreci hayatın kendisi gibi dinamik olduğundan yaşanarak öğrenme ve buradan çıkan dersleri hayata aktarma yolu ile kendini gerçekleştirip yenilemektedir. UNİKOP dönem başkanlığı açısından da aynı şeyin geçerli olduğuna duyulan inanç ve Sempozyum açısından da sürecin daha sağlam bir hafıza sisteminde zemin bulmasının yolunun KOP idaresinin UNİKOP başlığı altında bir masasının olmasından geçtiği söylenebilir. Bu bağlamda sekreterya işlerinin bahsi geçen masa tarafından yürütülmesinin, hem Dönem Başkanı’na hem de Genel Sekreter’ine süreçler açısından kolaylaştırıcılık sağlaması, yapılan etkinliklerin daha amaç odaklı olmasında fayda sağlayacaktır. Bu UNİKOP’un işleyişi açısından beklenti haline gelecek çalışmaların tek elden takibini sağlarken, dönem başkanlığının konu için ayırması gereken zamanı kısaltacaktır.

Sempozyum açısından ise bir sempozyum bittiğinde her aşamada artması beklenen paydaşlar listesine afiş ve temalar erkenden ulaşmış olacak ve hafızalarında planlamalarında yer edinmesini sağlayacaktır. Buda sempozyumun etkinlik alanının genişlemesi ve derinliğinin artmasına imkan verecektir. Bir diğer öneri olarak tema konularının bundan sonraki süreçlerde tek bir ana tema üzerinden yürütülmesi konuların derinlemesine değerlendirilmesi ve kalıcı olması açısından net sonuçlara imkan vereceği düşünülmektedir.

 

Açıklanan KOP Eylem Planı ile 2014 – 2018 yılları arasında KOP Bölgesinde gerçekleştirilecek kamu yatırımları ile bölgemizin topyekûn bir kalkınma sürecine gireceği vurgulanmıştır. Bu amaçla KOP Bölgesinde faaliyet gösteren UNİKOP bünyesindeki 8 üniversitenin kalkınma sürecinde lokomotif rol oynayacağı aşikârdır. Türkiye’ye model olacak UNİKOP Birliğinin Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ile bunu başardığını görüyoruz.

Sempozyumun gerçekleşmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen ve katılımları ile bize güç veren UNIKOP üyesi üniversitelerimize, Rektörlerimize, UNİKOP Dönem Başkanı Aksaray Üniversitemize, KOP İdaresi Başkanı ve personeline, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.