KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu Protokol, T.C. Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin katılımıyla oluşan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2. Bu Protokol, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde,

  1. Eğitim-Öğretim
  2. Araştırma-Geliştirme ve Proje
  3. Toplumsal Hizmet
  4. Bölgesel kalkınma
  5. Üst Kurul’un uygun gördüğü diğer alanlarda (idari personel arasında işbirliği vb.)

yapılacak olan ortak çalışmaları kapsar.

Tanımlar 
Madde 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde yer alan tanımlar bu protokol için de geçerlidir.

Dönem Başkanlığı, Kurullar, Sekreterya ve Koordinasyon
Madde 4. Üst Kurul:
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği İşbirliği Programı, Programa dâhil üniversitelerin rektörlerinden ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı'ndan oluşan Üst Kurul tarafından planlanır ve yürütülür. Üst Kurul Başkanı, Dönem Başkanlığı'nı sürdüren üniversitenin rektörüdür. Üst Kurul, 2013 yılında en az üç, sonraki yıllarda en az iki kez, Başkan'ın çağrısı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan rektör, bir yardımcısını vekil tayin eder. Toplantı raportörlüğünü KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri yapar.

Madde 5. Dönem Başkanlığı: 
Dönem Başkanlığı her yılın Ocak ayının birinci günü başlar, aynı yılın Aralık ayının son günü sona erer. 2013 yılı Ocak ayından itibaren ilk ve kurucu Dönem Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. Yeni başkan takip eden yılın birinci günü hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversitelerin kuruluş sırasına göre görevine başlar. Dönem Başkanlığı süresi bir yıldır. Programa katılan yeni bir üniversitenin Dönem Başkanlığı, Birliğe dâhil tüm üniversitelerin Dönem Başkanlığını takiben gerçekleşir.

Madde 6. Stratejik Planlama Kurulu: 
Stratejik Planlama Kurulu’nda, programa dâhil her üniversiteden bir rektör yardımcısı yer alır. Stratejik Planlama Kurulu Başkanı Dönem Başkanlığı'nı sürdüren üniversitenin rektör yardımcısıdır. Stratejik Planlama Kurulu ilgili işbirliği alanında Üst Kurul tarafından verilen görevleri yapar ve sonucu bir rapor halinde Üst Kurul’a sunar. Stratejik Planlama Kurulu, gerektiğinde Başkan'ın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dâhil tüm üniversite rektör yardımcıları, KOP Bölge Kalkınma İdaresi temsilcisi ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’nin katılımı ile yapılır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan rektör yardımcısı üniversitesinden diğer bir rektör yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 7. Çalışma Grupları: 
Stratejik Planlama Kurulu, işbirliği alanları kapsamında yapacağı görevler için Çalışma Grupları oluşturur. Çalışma Grupları, grupta yer alması gerekli görülen Dekanlardan, Enstitü Müdürlerinden, Yüksekokul Müdürlerinden, Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden, Konservatuar Müdürlerinden, Araştırma Merkezi Müdürlerinden, Genel Sekreterlerden, Daire Başkanlarından, Öğrenci Konseyi Temsilcilerinden ve alanında uzman kişilerden ve Üst Kurul’un gerekli görmesi halinde ve oy hakkı bulunmaması kaydıyla dış paydaş (mezun, işveren, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamu ve yerel yönetim) yöneticilerinden oluşturulur ve her bir Çalışma Grubu, oy çokluğuyla kendi başkanını seçer. Çalışma Grubu, Stratejik Planlama Kurulu tarafından belirlenen görevi yapar ve sonucu bir rapor halinde Stratejik Planlama Kurulu’na sunar. Toplantılar, Başkan'ın çağrısı üzerine, tam sayı ile yapılır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan yönetici bir vekil tayin eder.

Madde 8. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri: 
Dönem Başkanı, İşbirliği Programı’nın sekretaryasını yürütmek için programa dâhil üniversitelerin kadrolu profesörleri veya doçentleri arasından bir yıllık süre için KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’ni atar. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri, Dönem Başkanı'na bağlı olarak çalışır. Birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi ve koordinasyonu işlerinden doğrudan Dönem Başkanı’na sorumludur. Genel Sekreter, Dönem Başkanı’nın onayıyla işlerinde yardımcı olmak üzere KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerde görevli öğretim elemanlarından en çok iki sekreter yardımcısı atayabilir. Sekreter yardımcıları, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’nin kendilerine vereceği işleri yapmakla sorumludur.

Madde 9. KOP Bölge İdaresi Başkanlığı Koordinasyonu: 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Birlik üyesi faaliyet alanlarının KOP Bölgesi'nin Kalkınma hedefleriyle uyumlu koordinasyonunu sağlamak amacıyla Üst Kurul toplantılarına katılır. Koordinasyonun sağlanması amacıyla KOP İdaresi Başkanlığı, ilgili personelleri Stratejik Planlama Kurulu ve çalışma gruplarına Genel Sekreterin daveti üzerine görevlendirilebilir.

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ne Katılma 
Madde 10. Programa katılmak isteyen üniversite rektörlüğü Dönem Başkanlığı’nı yürüten üniversite rektörlüğüne başvurur. İstek ilk Üst Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Katılma kararı oy birliği ile alınır. Birlik, KOP Bölgesi üniversiteleri dışında, bölgesel etkileşim içindeki diğer üniversitelerin üyelik taleplerine açıktır. Başvurular üst kurulda değerlendirilir.

Diğer Hükümler 
Madde 11. Bu Protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük 
Madde 12. Bu Protokol 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13. Bu Protokol, işbirliği yapılacak alanların ayrıntılarını içermez. Her alanda yapılacak işbirlikleri için ayrıntıları içeren alt protokoller hazırlanabilir.

Yürütme 
Madde 14İşbirliği Programı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı ve Üst Kurul Başkanı'nın koordinasyonunda ilgili üniversitelerin rektörleri tarafından yürütülür.

 

 

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL 
Selçuk Üniversitesi Rektörü

 

 

 

 

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR 
Niğde Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa ACAR 
Aksaray Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof. Dr. Ömer TORLAK 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Bahattin ADAM 
Mevlana Üniversitesi Rektörü

 

 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı